O PROJEKCIE


Od dnia 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Instytut Komeńskiego reprezentowany przez
Prezesa Zarządu Panią Monikę Rościszewską-Woźniak przy współpracy z Gminami Partnerskimi (5 z powiatu przeworskiego i 2 z powiatu jarosławskiego) rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Kompetentne Przedszkolaki”.

Projekt ten zakłada wsparcie działań 44 punktów i 2 zespołów przedszkolnych zlokalizowanych w budynkach szkół oraz domach kultury w wydzielonych salach spełniających wymogi sanitarne.

Jego głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 784 dzieci w wieku 3-5 lat.

Projekt przyczyni się także do realizacji takich celów jak:

- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wsi zlokalizowanych w powiatach przeworskim i jarosławskim

- zapewnienie rozwoju dzieci i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole

- podniesienie jakości edukacji

- zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji

- podniesienie świadomości rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej

- przygotowanie rodziców do wspierania kariery edukacyjnej dzieci oraz propagowanie edukacji przedszkolnej.

We wrześniu 2012 roku działalność rozpoczęły 44 punkty i 2 zespoły przedszkolne. Zajęcia w punktach/zespołach są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne.

Praca w punktach/zespołach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o program „Dobry Start Przedszkolaka” zakładający prowadzenie zajęć metodą projektów badawczych z naciskiem na ekologię, opartą na badaniach i doświadczeniach, które mają na celu rozbudzenie ciekawości u dzieci.

Zajęcia w punktach przedszkolnych odbywają się 5 dni w tygodniu po 5 godzin, w zespołach przedszkolnych 3 dni w tygodniu po 4 godziny. Godziny otwarcia punktów/zespołów przedszkolnych zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców.

Zgodnie z realizowanym programem w zajęciach aktywnie uczestniczą rodzice dzieci poprzez udział w spotkaniach warsztatowych dla rodziców oraz dyżurach. Szczególnie ojcowie są zachęcani do brania udziału w zajęciach.

W punktach/zespołach przedszkolnych są realizowane zajęcia z rytmiki, które mają rozwijać u dzieci sprawność ruchową, umuzykalnienie, dyscyplinę rytmiczną i wrażliwość muzyczną.

Rozwój dzieci jest również wspierany przez logopedów i psychologów, którzy prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne oraz wspierają rodziców i pracę nauczycieli.

Nad pracą nauczycieli i specjalistów czuwają eksperci Instytutu Komeńskiego, którzy prowadzą konsultacje. W czasie konsultacji ekspert zapewnia wsparcie merytoryczne, oraz przeprowadza monitoring spełniania standardów jakości pracy z dziećmi.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem punktów/zespołów przedszkolnych ponadto czuwają:

- Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego
- Kierownik Projektu
- Koordynatorzy Organizacyjni Partnerów
- Koordynator ds. merytorycznych
- Specjalista ds. monitoringu
- Asystent Kierownika Projektu
- Ekspert Instytutu Komeńskiego

Wszystkie punkty/zespoły przedszkolne zostaną wyposażone w meble, wykładziny, drobny sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz materiały dla nauczycieli i specjalistów. Na zakończenie roku szkolnego każde dziecko otrzyma dyplom.

W każdym punkcie/zespole przedszkolnym powstanie biblioteczka dla dzieci i rodziców zawierająca książki i gry edukacyjne dla rodziny z możliwością wypożyczenia do domu.

Projekt „Kompetentne Przedszkolaki” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego