"Kompetentne Przedszkolaki" Punkt Przedszkolny w RożniatowieDziałania marzec/kwiecień 2013


Witamy ponownie na naszej stronie. Minęły następne dwa miesiące naszej wspólnej pracy i zabawy. Miesiąc marzec rozpoczęliśmy tematem „Nasze zwierzęta”. Na zajęciach wzbogacałam wiedzę przyrodniczą dzieci o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska w których żyją, uświadamiałam konieczność respektowania praw zwierząt, zapoznałam z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi, rozwijałam poczucie odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt.

Następny tydzień upłynął pod hasłem „Ważna sprawa - odpowiedzialność”. Podczas omawiania tego tematu starałam się wprowadzić dzieci w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomić znaczenie odpowiedzialności w życiu każdego z nas, wdrażałam do poszanowania świata oraz wyrabiania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności, kształciłam pozytywną samoocenę i wiarę we własne możliwości, wzmacniałam więzi emocjonalne z rodziną.

„Oznaki wiosny” to kolejny temat pozwalający dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny. Rozbudowałam zainteresowania przyrodnicze dzieci, zapoznałam z zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznych dla wiosny, wzbogacałam wiedzę dzieci na temat ptaków oraz uświadamiałam potrzeby ochrony niektórych gatunków. Prowadziłam z dziećmi różne hodowle w kąciku przyrody i ich obserwacje.

Marzec zakończyliśmy tematem „Radosna Wielkanoc”. W czasie tego tygodnia starałam się przybliżyć dzieciom tradycje i symbole świąt Wielkanocnych oraz zapoznać z obyczajami naszego regionu. Rozbudowałam chęć kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowanie świąt, uświadamiałam znaczenie wzmacniania więzi emocjonalnych z rodziną oraz spotkań rodzinnych.

Miesiąc kwiecień rozpoczęłam tematyką związaną z ochroną środowiska i przebiegał on pod hasłem „Ekologiczny świat”. Kształtowałam u dzieci postawy i zachowania proekologiczne, budziłam poczucie współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego, uświadamiałam konieczność segregowania odpadów, budowałam wizję pozytywnego i ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin.

„Historia ukryta w legendach” to temat, który pozwolił mi na budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacenie regionami Polski oraz ich tradycją i legendami, starałam się pokazać piękno i różnorodność architektury oraz wzmocnić więź z rodzinną miejscowością. 

Poprzez temat „Świat dla odważnych” doskonaliłam umiejętności odczytywania, nazywania i wyrażania stanów emocjonalnych, uświadamiałam że każdy ma prawo do popełniania błędów, budziłam poczucie zaufania i bezpieczeństwa w grupie rówieśniczej.

Ostatnie dni kwietnia poświęciliśmy tematowi „Łąka pełna życia”. Podczas tego tematu starałam się usystematyzować wiadomości przedszkolaków o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańców zapoznałam je z roślinami i zwierzętami łąkowymi objętymi ochroną gatunkową. Doskonaliłam ich umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych oraz uświadamiałam wartości płynące z pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z przyrodą.

Barbara Kałamarz

najnowsze działania

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego